TARIEVEN

Duidelijke afspraken over kosten en erelonen.

Eerste consultatie

Voor een eerste consultatie, waarbij een mondeling advies wordt gegeven, wordt maximaal € 50,00 (+ 21% BTW) aangerekend, afhankelijk van de duur. 

Ereloon

Voorafgaandelijk aan elke tussenkomst zal u de berekening van het ereloon dat de advocatenprestaties dekt, duidelijk worden toegelicht. Dit wordt bepaald op basis van een vaste vergoeding per uur (waarop 21% BTW verschuldigd is).

Invorderingen

Voor invorderingen is het mogelijk een voordelig forfaitair abonnementstarief overeen te komen dat alle kosten en erelonen omvat. Neem vrijblijvend contact op met het kantoor om dit te bespreken.

Kosten

Naast het ereloon worden kantoorkosten aangerekend die forfaitair worden gefactureerd. Het betreft kosten voor brieven, e-mails, faxen, kopieën, dactylografie, telefoon e.d. Het openen en afsluiten van een dossier (inclusief de verplichte archivering ervan gedurende 5 jaar), aangetekende zendingen en verplaatsingen worden apart aangerekend. Andere onkosten, die door het kantoor worden voorgeschoten (deurwaarderskosten, rolrechten, griffiekosten, kosten voor certificaten afgeleverd door de gemeentelijke administraties e.d.), worden aan kostprijs aan de cliënt doorgerekend.

Overzicht prestaties en kosten

Elke prestatie (consultatie, vergadering, studie van het dossier, opzoekingen, opstelling van nota’s, conclusies, verzoekschriften, brieven, telefonische gesprekken, verschijning op zittingen, pleidooien e.d.) en elke kost wordt nauwgezet per dossier bijgehouden zodat het op elk moment mogelijk is de stand van de afrekening na te gaan.
Bij de afsluiting van een dossier of een welbepaalde fase ervan wordt een zeer gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties (met de daaraan bestede tijd) en gemaakte kosten opgesteld.

Provisies en facturen

Om de kosten en erelonen te dekken worden op regelmatige basis provisies (voorschotten) gevraagd.
Bij de afsluiting van het dossier of een welbepaalde fase ervan wordt een eindfactuur of tussentijdse factuur opgesteld en wordt gezorgd voor een volledig en gedetailleerd overzicht van de geleverde prestaties.
Sedert 1 januari 2014 zijn advocaten verplicht 21% BTW aan te rekenen.

Kantoor

Molenstraat 49A
2460 Lichtaart (Kasterlee)

 

Contact

  • T. (32-14) 72 74 84
  • info@advocaatcottenie.be